آرد سنگک

آرد سنگک، آردی است که از تمامی آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود این آرد بیشتر در تولید نان سنگک به کار می رود.میزان سبوس گیری آن ۵% بوده و در تهیه نان های کامل کاربرد دارد.