آرد بربری

آردی است که از اندوسپرم تهیه می شود این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.